Kolping grupet e vetë-ndihmës për të forcuar dhe për të mbështetur trajnimin profesional përmes masave që synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e aftësive dhe kompetencave menaxheriale.
Pjesëmarrja dhe organizimi i seminareve, takimeve, konferencave dhe takimeve ndërkombëtare në jetën politike, profesionale, martesore dhe familjare si dhe kohën e lirë.
Pjesëmarrja dhe zbatimi i masave në fushën e shkëmbimeve rinore ndërkombëtare.
Inkurajimi, promovimi ose përgatitja dhe përhapja e publikimeve të aktiviteteve të sipërpërmendura, në veçanti për të nxitur përvojën ndërkombëtare gjatë shkëmbimit.