KOLPING NDËRKOMBETAR

Shoqëria Ndërkombëtare Kolping është një Shoqatë Katolike e themeluar nga Adolph Kolping dhe e cila tani është e përfaqësuar në mbi 61 vende me më shumë se 500,000 anëtarë në mbarë botën. Shoqëria Kolping promovon përmes edukimit dhe aktiviteteve zhvillimin e anëtarëve të saj në shumë fusha të jetës së përditshme. Shoqëria Ndërkombëtare Kolping e sheh veten si një bashkësi solidare në mbarë botën, në të cilën anëtarët dhe Kolping Familjet mbështesin dhe promovojnë njëri-tjetrin. Përfituesit kryesorë të bashkëpunimit zhvillimor të Shoqërisë Kolping janë Familjet Kolping në Afrikë, Azi dhe Amerikë Latine, si dhe në Evropën e Mesme dhe Lindore. Familjet Kolping në këto rajone e kuptojnë veten si grupe vetë-ndihme, nga aktivitetet e tyre ata duan të ndihmojnë njerëzit në zgjidhjen e problemeve të tyre të përditshme.

KOLPING INTERNATIONAL është shoqata e Shoqërisë Ndërkombëtare Kolping (Kolping Society Assoc.) Dhe Ndihma për Zhvillim e Kolping Society Assoc. (SEK e.V.) dhe Fondacionit Ndërkombëtar Adolph Kolping.

KOLPING INTERNATIONAL bashkon tre subjekte të pavarura juridike: Shoqata Ndërkombëtare (Kolping Society reg Assoc.), Fondacioni Adolph Kolping Ndërkombëtar dhe Ndihma Sociale dhe Zhvillimi i Shoqërisë Kolping Society reg. Assoc. (SEK e.V.).

Shoqata ndërkombëtare bashkon njerëzit në grupe dhe shoqata në të gjithë botën dhe kontribuon në zhvillimin e shoqërive civile dhe forcimin e njerëzve. Fondacioni garanton ekzistencën e ardhshme të Shoqërisë Kolping dhe promovon për shembull trajnimin dhe takimet ndërkombëtare të shoqatës.

Ndihma Sociale dhe Zhvillimore e Shoqërisë Kolping është departamenti i Shoqërisë Kolping i specializuar në fushën e bashkëpunimit për zhvillim. Ai lufton në mënyrë aktive ndaj varfërisë duke ndihmuar njerëzit që të ndihmojnë veten: Trajnimi profesional dhe arsimi i mëtejshëm, kreditë mikro dhe programet për zhvillimin rural ndihmojnë në forcimin e personit individual në mënyrë që ai ose ajo të ndryshojë jetën e tij në mënyrë pozitive me mjetet e veta.