Shoqëria Kolping në Kosovë i zbaton këto projekte: Angazhimi me Familjet Kolping – Kolping Foundation – grupe të reja si dhe forcimi dhe përkrahja e tyre dhe Rinisë Kolping. Mbështetja e vazhdueshme e anëtarëve për të mbrojtur veten si besimtarë në botë dhe në punësim, martesë dhe familje, religjion, shoqëri dhe shtet. Përmes aktiviteteve të anëtarëve të familjeve – Grupi i të Rinjve Kolping dhe marrin pjesë në rinovimin e vazhdueshëm të njerëzimit dhe shoqërisë, ofrojnë mbështetje për jetën dhe promovojnë të mirën e përbashkët. “Ndihma për vetë-ndihmë” është motoja e Kolping.

Ngritja e kapaciteteve – Anëtarët Kolping, rinia Kolping grupet e vetë-ndihmës për të forcuar dhe për të mbështetur trajnimin profesional përmes masave që synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e aftësive dhe kompetencave menaxheriale. Pjesëmarrja dhe organizimi i seminareve, takimeve, konferencave dhe takimeve ndërkombëtare në aspektin politik, profesional , martesën dhe familjen, si dhe kohën e lirë. Pjesëmarrja dhe zbatimi i masave në fushën e shkëmbimeve ndërkombëtare të të rinjve. Inkurajimi, promovimi ose përgatitja dhe shpërndarja e publikimeve të aktiviteteve të sipërpërmendura, në veçanti për të nxitur përvojën ndërkombëtare gjatë shkëmbimit.

Shërbimi i mësimit – Mësimi përmes angazhimit, mësimi përmes angazhimit mund të përkufizohet si një metodë e mësimdhënies, e cila varet nga mësimi në klasë duke u angazhuar në praktikë me të tjerët, afër familjes tonë në komunitetet, në një proces që prodhon kohë të strukturuar për reflektim mbi përvojën e angazhimit dhe demonstrimit të shkathtësive dhe njohurive të fituara.

Kujdesi në shtëpi – Kujdesi në shtëpi, ndërsa përkufizimi është i thjeshtë, shërbimet e mbuluara nga kujdesi në shtëpi janë të shumta dhe të ndryshme. Thjesht, kujdesi mbështetës në shtëpi është kujdes i ofruar nga stafi profesional kudo që jetojnë individë të cilët kanë nevojë për shërbime mjekësore. Gjithashtu në kuadër të kujdesit në shtëpi për anëtarët e familjes ofrojnë trajnim shëndetësor të personave që kanë nevojë për kujdes mjekësor profesional dhe palë të tjera të interesuara. dhe ndihma për njerëzit në nevojë për të përmirësuar në të njëjtën kohë të forcojë kapacitetin e anëtarëve të vetë-ndihmë.